FINANSOWA WOLNOŚĆ
Jak Stworzyć Super Dochodowy Biznes Online
+ BONUS W PREZENCIE!
Książka Finansowa Wolność


Otrzymuj najnowsze informacje "Jak rozwijać biznes online" prosto na emaila


Szczegółowe omówienie umowy najmu mieszkania | Wzór [PDF] [DOCX]

Format PDF umowy najmu mieszkania jest wygodny wtedy, gdy nie masz bezpośredniego dostępu do komputera. Wzór ten możesz wydrukować wcześniej i wypełnić go ręcznie razem z przyszłym Najemcą. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego w formacie DOCX daje Ci możliwość wypełnienia brakujących informacji Najemcy na komputerze i wydrukowanie już gotowej umowy najmu do podpisania.

Pobierz darmowy wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego w formacie [PDF] [DOCX]

Powyżej zamieszczone dla Ciebie wzory są w dwóch różnych formatach w zależności od potrzeby. W dalszej części artykułu znajduje się szczegółowe omówienie poszczególnych jej części.

Omówienie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Informacje podstawowe

W początkowej części umowy najmu lokalu mieszkalnego zawarte są dane osoby wynajmującej oraz dane Najemców.

Powinieneś tu uwzględnić takie informacje jak imię i nazwisko osób, które są stronami w umowie, pełny adres zameldowania jaki widnieje na dowodzie osobistym osób, jak również numer dowodu osobistego oraz PESEL. Załączony wzór umowy w formacie [DOCX] możesz zmieniać. Ważne jest, abyś na koniec uzupełniania wszystkich danych sprawdził, czy są one zgodne z danymi na dowodach.

Pamiętaj również o wpisaniu do umowy najmu mieszkania wszystkich Najemców. Takie działanie pomoże Ci w odzyskaniu zaległości za czynsz lub zniszczenia w przypadku, gdy Najemcy nie będą się wywiązywać z warunków jakie są zawarte w umowie najmu nieruchomości.

W momencie, gdy któryś z lokatorów będzie się uchylał od odpowiedzialności masz prawo żądać uregulowania całych należności nawet tylko od jednego z Najemców.

Niezbędną częścią tych informacji w dokumencie jest ustalenie obydwu stron wraz z ich nazewnictwem używanym w podpisywanym dokumencie.

Chodzi tu głównie o określenie kto jest stroną wynajmującą, czyli z reguły właściciel lub pośrednik agencji nieruchomości a kto jest stroną najmującą.

Oświadczenie Wynajmującego

W części oświadczenia jako Wynajmujący oświadczasz, że jesteś właścicielem danej nieruchomości, czyli danego mieszkania do wynajęcia. Należy określić dokładny adres, pod którym dany wynajmowany lokal mieszkalny się znajduje. Dodatkowo w omawianym wzorze jest zawarte miejsce na określenie dokładnych danych technicznych wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Oświadczasz, że jesteś właścicielem danej nieruchomości, czyli danego lokalu do wynajęcia

Taki zapis pozwala na dokładne opisanie lokalu, dla którego jest napisana umowa, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.

W tej części dokumentu określa się ilość pomieszczeń, z których składa się najmowana nieruchomość, ilość sypialni, tego czy w skład wynajmowanej powierzchni wchodzi pokój gościnny.

W części tej też jest zawarta informacja o tym, czy wynajmowane mieszkanie posiada kuchnie, łazienkę, przedpokój lub inne pomieszczenia. Pamiętaj, że Twoja umowa najmu mieszkania może nieznacznie ulec zmianie i powinieneś dopisać lub wykasować te pomieszczenia, które znajdują się bądź nie w wynajmowanym mieszkaniu.

Wzór dokumentu najmu Foto:pxhere.com

Do wzoru umowy powinieneś również dołączyć listę zwaną wykazem elementów wyposażenia oraz protokół zdawczo odbiorczy. Dokładny opis jak to zrobić oraz jak to powinno wyglądać przedstawiam w dalszej części wpisu.

Bardzo ważne w dokumencie jest oświadczenie mówiące o tym, że osoby najmujące obejrzały nieruchomość i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego i wyposażenia.

Oświadczenie to stanowi zaakceptowanie stanu nieruchomości wraz z wyposażeniem lub jego brakiem.

Przedmiot umowy najmu

W tej części jest określone to, że dane mieszkanie będzie wynajmowane wraz z wyposażeniem za określoną w dokumencie kwotę oraz określa co jest wliczone w tą kwotę.

Oświadczenie mówiące o tym, że osoby najmujące obejrzały lokal mieszkalny i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego i wyposażenia

W załączonym wzorze dokumentu jest zaznaczone, że to Najemca pokrywa wymienione opłaty eksploatacyjne i jest to kwestią umowną, natomiast taki zapis jest bezpieczniejszy i bardziej sprawiedliwy, najemca płaci za to co zużył. Strony wzajemnie określają na jakiej zasadzie będzie wyglądać wymiana dóbr zgodnie z podpisaną umową najmu mieszkania.

Warunki przekazania

Paragraf 3 określa, kiedy i na jakiej zasadzie przekazałeś nieruchomość, który jest przedmiotem umowy najmu.

W trakcie przekazania lokalu mieszkalnego powinieneś razem z Najemcami sprawdzić całą listę wyposażenia, która jest dołączona do dokumentu jako załącznik.

Ma to za zadanie potwierdzić obie strony, czyli Ciebie jako Wynajmującego oraz Najemców, że stan faktyczny przedmiotu najmu jest zgodny ze stanem jaki jest opisany i widnieje na załączniku umowy.

Sposób korzystania

Określenie w umowie najmu, w jaki sposób mieszkanie będzie użytkowane jest bardzo ważną jej częścią. W tej wersji umowy warunki i zasady korzystania z najmowanego likum są określone w § 4. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, aby zapobiec między innymi znacznie większemu zużyciu wynajmowanej powierzchni.

Konieczne jest również zabronienie palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych. Nie każdy lubi ten zapach a usunięcie go na koniec czasu trwania najmu jest bardzo trudne. Zasady ujęte we wzorze mają za zadanie jasno określić co wolno a czego niewolno robić w wynajmowanej nieruchomości.

Ważny jest też punkt 3 jaki powinieneś umieścić w umowie najmu mieszkania, iż Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wynajmowanym lokalu co uchroni osobę wynajmującą od bezpodstawnych zarzutów.

Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego i Najemcy

Paragraf § 5 odnoszący się do obowiązków i uprawnień obu stron ma za zadanie opisać na jakiej zasadzie będzie przebiegał okres wynajmu lokalu. W tym miejscu umowy najmu zastrzegasz sobie prawo do dokonywania wglądu do lokalu podczas trwania najmu.

Ta część umowy nakłada również na Najemcę obowiązek niezwłocznego informowania o uszkodzeniach, które się pojawiły w wynajmowanym mieszkaniu.

Na podstawie tego wzoru dokumentu dajesz prawo Najemcy do zawarcia umowy z dostawcą Tv lub internetu. Jest to szczególnie przydatne, ponieważ usługodawcy często wymagają zaświadczenia od właścicieli w przypadku, gdy zamieszkujący chcą podłączyć np. internet a nie są właścicielami.

Czynsz oraz opłaty eksploatacyjne

W załączonej dokumencie w punkcie pierwszym określasz wysokość kwoty najmu bez wliczenia opłat eksploatacyjnych. Natomiast punkt trzeci mówi o obowiązku zapłaty przez Najemcę wraz z czynszem kwoty na pokrycie opłat za użytkowanie mieszkania łącznie z mediami, czyli wodą, prądem itd.

Punkt trzeci mówi o obowiązku zapłaty przez Najemcę wraz z czynszem kwoty na pokrycie opłat za użytkowanie

Oczywiście opłaty eksploatacyjne w zależności od wielkości zużycia będą się zmieniać, dlatego też w dalszej części wzoru jest to zapisane.

Bardzo ważną częścią umowy najmu jest również punkt szósty mówiący, że w przypadku zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych Najemcy są zobowiązani do zapłaty różnicy lub zwiększenia wysokości wpłacanej zaliczki.

Wysokość i regulacja kaucji

Kaucja podczas trwania najmu zabezpiecza je przed ewentualnymi zniszczeniami i może być wykorzystana do pokrycia zaległości w czynszu czy opłatach eksploatacyjnych. Wysokość kaucji z reguły jest równa jednemu miesiącu czynszu i według wzoru powinna być wpłacona na Twoje konto bankowe w przeciągu 3 dni, inaczej umowa będzie nieważna.

Punkt drugi regulujący kaucję mówi, że w przypadku zniszczeń lub innych zaległości jako właściciel masz prawo potrącić daną kwotę z kaucji a Najemcy mają prawny obowiązek tą kaucję uzupełnić w ciągu 7 dni. Pamiętaj, że w tego tupu sytuacjach wynikających z egzekwowania warunków zawartych w umowie zawsze informuj Najemcę pisemne wysyłając na adres zawarty w umowie oficjalne pismo z własnoręcznym podpisem w formie listu poleconego.

Jako Wynajmujący masz obowiązek zwrotu całej kaucji w czasie do 30 dni od ustania umowy i przekazania nieruchomosci. W przypadku, gdy zaistniały zniszczenia lub niedopłaty z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych zwrócona kwota kaucji będzie pomniejszona o tę kwotę.

Prace remontowe i ulepszenia

W tej części umowy najmu mieszkania określone są zasady wykonywania prac remontowych oraz ulepszeń w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. Umowa najmu mieszkania reguluje dokładnie fakt, że każde prace można wykonywać tylko i wyłącznie po Twojej pisemnej zgodzie jako Wynajmującego.

Każde prace można wykonywać tylko i wyłącznie po pisemnej zgodzie Wynajmującego

Jak widzisz jest również zapis, że jeżeli Najemca nie uzyska wcześniej pisemnej zgody to takie nakłady przepadają i Najemca nie może żądać od Ciebie za nie zwrotu.

W dalszej części wzoru jest również zaznaczone, że możesz wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemcy dokonali zmian w mieszkaniu bez uzyskania zgody.

Oddanie do bezpłatnego używania i podnajmu

Bardzo ważny jest też zapis w tej części umowy, aby Najemcy nie mieli prawa odnajmować mieszkania osobom trzecim lub oddawać jego części do zamieszkiwania. Uchroni to Ciebie jako Wynajmującego przed nieprzewidzianymi komplikacjami ze strony zamieszkujących nieznanych osób.

Okres obowiązywania

W związku z tym, że umowa najmu nieruchomości jest na czas oznaczony w §10 określasz dokładny czas jej obowiązywania, czyli czas, w którym Najemca ma prawo do korzystania z nieruchomości na zasadach ujętych w umowie. W punkcie drugim określone są sytuacje w jakich masz ma prawo wypowiedzieć umowę Najemcy ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku braku określonych zapisów w umowie najmu zastosowanie ma Kodeks Cywilny, który reguluje m.in. najem lokali mieszkalnych.

Natomiast punkt trzeci wzoru zawiera sytuacje w jakich to Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Pamiętaj, aby w każdej z tych sytuacji wypowiedzenie było przedstawione drugiej stronie w formie pisemnej na papierze z własnoręcznym popisem, inaczej wypowiedzenie jest nieważne.

Zwrot lokalu mieszkalnego

Zwrot nieruchomości powinien nastąpić w ostatni dzień okresu jaki jest wpisany na dokumencie. W tym paragrafie zawarty jest również zapis, który zobowiązuje byłego Najemcę do pozostawiania miejsca w takim stanie jaki zastał, czyli jaki był przed rozpoczęciem najmu. Jak również zobowiązuje najemcę do oczyszczenia oraz sprzątnięcia wynajmowanej nieruchomości.

Zwrot mieszkania powinien nastąpić w ostatni dzień okresu jaki jest wpisany na dokumencie

Komunikacja stron umowy najmu

Podczas określania sposobu komunikacji stron warto, abyś posłużył się również adresem email. Jest to bardzo szybka metoda, w odróżnieniu od typowej wysyłki listu pocztą, dodatkowa kopia wiadomości pozostaje na serwerze zewnętrznym co w przypadku nawet np. zgubienia telefonu z sms-ami nie powoduje utraty kopii dokumentów.

Dodatkowo zalecam każdą wiadomość wysyłać do kilku adresatów co potwierdzi prawidłowość wysłania. Punkt trzeci zobowiązuję Najemcę do informowania Ciebie jako Wynajmującego o przychodzącej poczcie.

Szczególnie ważny punkt, jeśli spodziewasz się ważnej korespondencji na adres nieruchomości, które jest wynajmowane.

Postanowienia końcowe

W postanowieniach końcowych zostały zawarte takie punkty jak to, że umieszczone nagłówki nie stanowią znaczenia dla interpretacji jej postanowień a załączniki do umowy są integralną częścią dokumentu. Dodatkowo ujęto postanowienie, że wszelkie formy zmiany umowy muszą być w formie pisemnej oraz to, że umowa została sporządzona po jednej kopii dla obydwu stron.

Załączniki do umowy najmu mieszkania

W załącznikach, które są częścią umowy najmu nieruchomości dołącz również takie dokumenty jak: wykaz elementów wyposażenia wynajmowanego mieszkania oraz protokół zdawczo odbiorczy zawierający stan wszystkich liczników.

Wykaz ten najczęściej tworzy się w formie listy lub tabeli. W wykazie po lewej stronie umieszczasz nazwę pomieszczenia jak również kolejnych rzeczy, które się w nim znajdują, natomiast po prawej wpisuje się ilość sztuk oraz stan techniczny wraz z opisem wszelkich uszkodzeń.

Co do protokołu zdawczo odbiorczego powinien on zawierać numery poszczególnych liczników wraz ze stanem technicznym oraz własnoręczne podpisy obydwu stron.

Podsumowanie

Obydwa wzory dokumentów są dostępne do pobrania w zakładce strony pliki do pobrania. Cała umowa najmu mieszkania na koniec po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji powinna być podpisana przez Ciebie jako Wynajmującego oraz wszystkich Najemców na obydwu egzemplarzach.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest pozostawienie na każdej ze stron parafek. Wtedy cały dokument jest potwierdzony przez obydwie strony podpisujące dokument.Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.8/5 (35 głosów)
Autor Patryk
24 listopada 2019

Świetny wzór umowy, szczególnie przydatny ten w wordzie, dzięki

Odpowiedz


KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l