12 źródeł finansowania przedsiębiorstw | Szczegółowe omówienie

Do funkcjonowania każdego biznesu potrzebne są środki finansowe. Istnieje wiele źródeł finansowania przedsiębiorstwa. W artykule wymieniam 12 różnych możliwości pozyskiwania kapitału na prowadzenie Twojego biznesu. Wyjaśniam na czym polegają oraz objaśniam ich wady i zalety. Dowiesz się w jaki sposób wybrać odpowiednie źródło finansowania dla Twojego przedsiębiorstwa.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, branży jak również na jakim etapie jest Twoja firma, źródło finansowania będzie się różnić.

Poniżej zamieściłem najważniejsze źródła, którymi możesz sfinansować swój biznes.

Źródła finansowania przedsiębiorstw


Wkład własny

Te źródło finansowania przedsiębiorstwa jest najlepszym wyjściem podczas rozpoczynania własnego biznesu. Inwestując własne środki finansowe w przypadku niepowodzenia nie ryzykujesz utraty pieniędzy innych osób lub instytucji i wpadnięcia przy tym w długi.

Dodatkowo jest to najtańsza forma, ponieważ nie musisz płacić żadnych odsetek. Własne środki możesz wydać na dowolne cele. Nie masz obowiązku nikomu tego zgłaszać lub rozliczać.

Taka dowolność nie jest dostępna w przypadku większości pozostałych dostępnych źródeł finansowania.

Zysk z działalności (samofinansowanie)

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej jest doskonałym źródłem finansowania jej. Jest przede wszystkim najtańszym źródłem podobnie jak wkład własny. Nie masz żadnych kosztów związanych z pozyskaniem pieniędzy w przeciwieństwie np. do kredytu lub pożyczki.

Będąc właścicielem kapitału posiadasz nieograniczony czas na korzystanie z niego. W przypadku działalności jednoosobowej zysk możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością lub nie.

Sytuacja zmienia się w przypadku spółek posiadających osobowość prawną jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku nie masz możliwości wypłaty środków na własne cele. Dodatkowo środki finansowe muszą być wykorzystywane zgodnie z prawem.

Amortyzacja

Amortyzacja jest kolejnym źródłem pozyskania środków na działalność Twojej firmy. Odpisy amortyzacyjne powstają po przez fizyczne zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację możesz rozpocząć w następnym miesiącu po przyjęciu amortyzowanego przedmiotu do ewidencji działalności.

Odpisy amortyzacyjne powstają po przez fizyczne zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Po przez amortyzację zwiększają się koszty przedsiębiorstwa. Skutkuję to zmniejszeniem podstawy do opodatkowania. W ten sposób środki finansowe pozostające w firmie możesz przeznaczyć na inne cele.

Bezzwrotne źródło finansowania biznesu


Dotacje

Dotacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw charakteryzują się tym, że są udzielane na konkretny cel i są z reguły przyznawane przez instytucje rządowe. Ta forma finansowania wiąże się z konkretnym projektem. Często te źródło finansowania jest wykorzystywane w przypadku, gdy chcesz otworzyć własną działalność lub masz plan rozbudowy przedsiębiorstwa i potrzebujesz pozyskać na to środki.

Dotacje - źródło finansowania przedsiębiorstwFoto:pxhere.com

Dodatkową zaletą tego źródła finansowania jest to, że po spełnieniu wymaganych norm i wymogów tych środków pieniężnych nie musisz ich oddawać lub tylko ich część. Dotacje także nie są w żaden sposób oprocentowane. Natomiast w przypadku, gdy jakiś warunek lub warunki nie zostaną spełnione już po otrzymaniu dotacji powinieneś liczyć się z koniecznością jej zwrotu.

Leasing

Bardzo popularnym źródłem finansowania jest leasing. Te źródło pozyskania środków dzieli się na leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing operacyjny jest w pewien sposób podobny do umowy najmu. W tym przypadku to leasingodawca ponosi koszty utrzymania, napraw czy ubezpieczenia leasingowanego przedmiotu np. samochodu lub maszyny produkcyjnej.

Korzystając z leasingu operacyjnego nie jesteś właścicielem przedmiotu leasingu. Natomiast jako osoba korzystająca z niego masz prawo do wykupu po zakończeniu umowy leasingowej. Leasing finansowy pozwala na amortyzację przedmiotu lub urządzenia i jest on Twoim aktywem trwałym.

O ile prawnie nadal nie jesteś jego właścicielem to firma traktuje przedmiot jako własność. Po spłacie całości przedmiotu, Twoja firma staje się pełnoprawnym właścicielem, chyba że umowa stanowi inaczej. Po przez leasing możesz pozyskać przedmioty do prowadzenia własnej działalności nie mając pełnej kwoty na ich zakup.

Faktoring jako źródło finansowania Twojej firmy

Kolejnym źródłem finansowania jest faktoring. Możliwość finansowania przedsiębiorstwa za pośrednictwem faktoringu staje się coraz bardziej popularna. Faktoring polega na tym, że pomiędzy Tobą a odbiorcą Twojego produktu jest jeszcze faktor.

Jest to firma, która ma za zadanie zapłacić Ci za dostarczony towar kontrahentowi, a później od niego uzyskać zapłatę. W zależności od rodzaju faktoringu możemy całkowicie pozbyć się ryzyka ściągalności należności lub nie.

Wyróżnia się trzy formy faktoringu:

  • faktoring pełny – faktor przejmuje pełne ryzyko,
  • faktoring niepełny – ryzyko nadal pozostaje po Twojej stronie,
  • faktoring mieszany – zarówno i faktor i Twoja firma ponosicie ryzyko.

Zaletą tego źródła finansowania przedsiębiorstw jest niezwłoczne otrzymanie środków finansowych za sprzedany towar lub usługę. Pieniądze automatycznie możesz przeznaczyć na opłacenie zobowiązań lub zamówienie kolejnej partii materiałów potrzebnych do produkcji.

Kredyty i pożyczki

Dość popularnym źródłem finansowania przedsiębiorstwa są kredyty i pożyczki. W zależności od sytuacji finansowej Twojej firm łatwość uzyskania tego typu środków finansowych może się różnić. Wadą tego źródła pozyskiwania kapitału jest jego koszt, jak również ograniczony czas korzystania ze środków.

Zarówno kredyty jak i pożyczki są z reguły wysoko oprocentowane. Dodatkowym minusem w przypadku kredytów jest brak dowolności w wykorzystaniu otrzymanych środków.

Podczas przyznawania kredytów jak również pożyczek przez bank można wyodrębnić 6 głównych etapów:

  • złożenie wniosku,
  • analiza sytuacji finansowej przez bank,
  • podjęcie decyzji,
  • podpisanie umowy kredytowej z bankiem,
  • wypłata środków na konto kredytobiorcy,
  • kontrola przez bank czy wypłacone środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaciągając kredyt lub pożyczkę musisz się również liczyć z koniecznością posiadania co miesiąc odpowiedniej kwoty na spłatę zobowiązań. Pomimo tego te źródło finansowania przedsiębiorstwa cieszy się dość dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

Kredyt kupiecki (handlowy)

Kredyt kupiecki jako źródło finansowania przedsiębiorstwa występuje jako odroczenie płatności w czasie za wystawioną fakturę. W takim przypadku Twoje przedsiębiorstwo otrzymuje półprodukt lub produkt i może np. zacząć produkcję bądź wystawić go w swojej ofercie na sprzedaż nie mając obowiązku natychmiastowej płatności.

Same udzielenie tego kredytu nie wymaga dodatkowych formalności w postaci umów. Odroczenie płatności występuje w formie późniejszej daty zapłaty ujętej na fakturze jako termin uregulowania zobowiązania.

W zależności od produktu, branży jak również samej zdolności kredytowej ten okres może się różnic.

Kredyt kupiecki jako źródło finansowania występuje jako odroczenie płatności w czasie za wystawioną fakturę

Z reguły jest to do 90 dni, choć może być dłuższy. Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej popularnych źródeł finansowania przedsiębiorstw.W kredycie kupieckim nie występują również odsetki, a więc jest tańszym źródłem finansowania przedsiębiorstwa niż między innymi kredyty czy pożyczki bankowe. Natomiast w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania często możesz liczyć na upust.

Prywatne źródło finansowania przedsiębiorstw


Anioły biznesu

Anioły biznesu to prywatni przedsiębiorcy, biznesmeni oraz inwestorzy posiadający duże doświadczenie w branży jak również znaczne środki finansowe, które są w stanie zainwestować w daną działalność gospodarczą. Współpraca z aniołem biznesu nie ogranicza się tylko do inwestycji środków finansowychw Twoją firmę.

Nie jest również formą pożyczki. Anioł biznesu wykupuje część udziałów w firmie oraz często zasiada w zarządzie, chcąc mieć aktywny wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Wartością jaką wnosi anioł biznesu do firmy nie są tylko pieniądze.

Pomaga on również w skorygowaniu strategii firmy, a także aktywnie uczestniczy w jej zarządzaniu. Najczęściej korzystającymi z tej formy finansowania są firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. Okres na jaki nawiązywana jest współpraca często wynosi od 3-5 lat.

Venture Capital (VC, fundusze podwyższonego ryzyka)

Fundusze podwyższonego ryzyka to wyspecjalizowane jednostki inwestujące w przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku aniołów biznesu, VC wykupują udziały lub akcje w danym przedsiębiorstwie co stanowi zabezpieczenie inwestycji. Posiadają natomiast znacznie większe możliwości co do wysokości środków jakie mogą zainwestować.

Charakterystyczną cechą sytuacji w jakich fundusze Venture Capital inwestują to np. budowa nowej linii produkcyjnej, infrastrukturę czy pomoc w wejściu spółce na giełdę papierów wartościowych.

Biorą na siebie duże ryzyko, w zamian za to oczekują znacznego wzrostu przedsiębiorstwa w krótkim okresie czasu pomagając w realizacji konkretnego projektu.

Finansowanie przedsięborstwa po przez emisję akcji lub obligacji

Emisja akcji jako źródła finansowania przedsiębiorstw

Akcje są papierami wartościowymi, które mogą być emitowane przez spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Emisja akcji polega na wprowadzeniu w obieg akcji danej spółki. Pieniądze pochodzące z emisji akcji, są źródłem finansowania, które zasila bezpośrednio spółkę.

Pozyskane w taki sposób zasoby finansowe mogą być wykorzystywane przez spółkę zarówno do bieżącej działalności jak również na cele inwestycyjne. Obrót akcjami może odbywać się za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Emisja akcji natomiast musi być zatwierdzona po przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emisja obligacji

Obligacje są papierami dłużnymi i również stanowią źródło finansowania wielu firm. Przedsiębiorstwo emitujące obligacje można powiedzieć, że zaciąga pożyczkę u wierzyciela, który kupuje obligacje. Obligacje podobnie jak akcje emituje się w seriach oznaczonych za pomocą liter alfabetu od początku.

Do przedsiębiorstw mogących emitować obligacje należą spółki prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają osobowość prawną oraz spółki komandytowo-akcyjne

Do przedsiębiorstw mogących emitować obligacje należą spółki prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają osobowość prawną oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Pozyskiwać środki na finansowanie działalności po przez emisję obligacji może również Skarb Państwa, wyznaczone instytucje finansowe oraz między innymi spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Emisja obligacji jest z pewnością tańszą możliwością dla kredytu bankowego. Przewagą obligacji nad kredytem są niższe odsetki, jak również brak konieczności przedstawiania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń.

Podsumowanie

Wszystkie formy finansowania przedsiębiorstw są opisane w bardzo skróconej formie i zawierają podstawowe informacje. Przed podjęciem decyzji finansowania zalecam, aby tą wiedzę pogłębić. Jak widzisz jest spory wybór oraz różnorodność źródeł i sposobów finansowania przedsiębiorstw.

Oczywiście w zależności od prowadzonej przez Ciebie działalności oraz tego w jakim momencie rozwoju i w jakiej sytuacji jest Twoja firma, należy dobierać odpowiednio najlepsze źródła finansowania.

Dodatkowym elementem, który warto pamiętać jest to, aby przedsiębiorstwo było finansowane z kilku źródeł. Taka strategia pomoże Ci ustrzec się przed sytuacją, w której będziesz musiał oddać wszystkie pożyczone pieniądze w krótkim okresie czasu. Należy również pamiętać i strzec się nadmiernego zadłużenia, ponieważ grozi to utratą płynności finansowej i niewypłacalnością.Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.6/5 (17 )
Autor Marek Szarek
20 listopada 2019

Ciekawy artykuł no i dużo merytorycznej wiedz. Szkoda tylko, nie można emitować akcji na spółce z o.o. ale ponoć od pierwszego marca jak dobrze pamiętam ma wejść prosta spółka akcyjna no i nie trzeba będzie takiego dużego wkładu do jej otwarcia. Fajnie, że wszystko jest w jednym miejscu. Pozdro

Odpowiedz


KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l