Umowa zlecenie | Pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC

Dowiedz się co powinna zawierać umowa zlecenie oraz jaka jest obowiązująca stawka podatku. Dodatkowo zostały omówione sytuacje, kiedy nie masz obowiązku płacenia składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dowiedz się w jakich warunkach możesz wypowiedzieć umowę zlecenie oraz jaki obowiązuje czas wypowiedzenia.

Pobierz wzór umowy zlecenie w formacie PDF oraz DOC

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych. Jest to typ umowy pozwalający na oddelegowanie danych czynności lub wykonanie określonych zadań przez zleceniobiorcę.

Umowa zlecenie

Umowa ta może być zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi jak również jednostkami organizacyjnymi. Ten typ umowy jest regulowany po przez przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa ta powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obydwie strony, zarówno zleceniodawcę jak również zleceniobiorcę.

Jest to bardzo korzystny zabieg i zabezpieczenie zarówno dla zleceniodawcy jak również dla zleceniobiorcy. W dokumencie tym należy również umieścić wszystkie ważne informacje dotyczące wykonywanego zlecenia.

Co powinna zawierać umowa zlecenie

Zawierając ten typ umowy na piśmie należy pamiętać o elementach jakie powinna zawierać.

Do najważniejszych z nich należą:

  • data oraz miejsce zawarcia umowy,
  • określenie stron zawierających umowę,
  • czynności jakie są przedmiotem zlecenia,
  • dokładny zakres współpracy,
  • czas trwania zlecenia,
  • wynagrodzenie za określone działania,
  • określenie, która ze stron pokrywa koszty i jakie,
  • podpisy obydwu stron.

Wysokość stawek opodatkowania

W przypadku, jeśli wynagrodzenie danej umowy zlecenie nie przekracza kwoty 200 zł możesz skorzystać z rozliczenia się na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego. W tym przypadku kwotą brutto jest cała kwota, a więc nie odliczasz kosztów uzyskania przychodu. Natomiast należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Od całej kwoty dochodu brutto należy również obliczyć należny podatek w wysokości 18%. Po odjęciu od całej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku pozostaje dochód netto który jest wypłacany wykonującemu zlecenie.

Jeśli kwota umowy zlecenie przekracza 200 zł, to obowiązuje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Od całej kwoty dochodu brutto należy również obliczyć należny podatek w wysokości 18%

Wysokość stawki podatku wynosi 18%. Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych należy uwzględnić również koszty uzyskania przychodów, który wynosi 20%.

Kiedy należy płacić ubezpieczenia

W większości przypadków zawierając umowę zlecenie powstaje konieczność opłacenia składek ubezpieczenia społecznego. Natomiast jest kilka sytuacji w których nie mamy obowiązku płacenia składek.

Kiedy należy płacić składki na ubezpieczenia Foto:pxhere.com

Moment, w którym powstaje obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie następuje w dniu rozpoczęcia pracy. Od pierwszego dnia pracy zostają naliczane składki zarówno na ubezpieczenie emerytalne, rentowne jak również zdrowotne.

Moment, w którym powstaje obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie następuje w dniu rozpoczęcia pracy

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe. Z obowiązku płacenia składek w przypadku zawarcia umowy zlecenie są zwolnieni uczniowie oraz studenci do 26 roku życia. Nie ma tu znaczenia rodzaj szkoły oraz system w jakim odbywa się nauka, czy jest to szkoła dzienna, wieczorowa czy zaoczna.

Nie ma również znaczenia czy jest to szkoła państwowa czy prywatna. Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia osoby, które kontynuują lub ukończyły szkołę w danym roku. Natomiast za studenta uważa się osoby kształcące się na uczelniach wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich.

Za studenta uważa się osoby kształcące się na uczelniach wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich.

W przypadku ukończenia studiów wyższych lub skreślenia z listy studentów osoba ta ma obowiązek płacenia składek ZUS. Z ulgi studenckiej nie mogą skorzystać również studenci studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich.

Kolejną sytuacją w jakiej nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia jest moment, gdy umowa zlecenie jest wykonywana dla innego zleceniodawcy niż własny pracodawca przy jednoczesnym warunku, że wysokość wynagrodzenia z pierwszej umowy jest większa od najniższej pensji krajowej.

Umowa zlecenie i składki ZUS Foto:pxhere.com

A więc od każdej pierwszej podpisanej umowy o pracę lub umowy zlecenie jako zleceniobiorca masz obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia. Natomiast jeśli w pierwszej zawartej umowie wynagrodzenie wynosi kwotę równą lub wyższą od najniższego obowiązującego wynagrodzenia, wtedy podejmując się dodatkowej pracy i zawierając jako drugą, umowę zlecenie, nie masz obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu umowy zlecenia są również osoby zatrudnione na umowę o pracę, które podejmują się dodatkowych prac na podstawie umowy zlecenie u innego pracodawcy.

W takiej sytuacji osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie ma obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych. Warunkiem w tym przypadku jest to, aby osoba ta płaciła składki emerytalne oraz rentowne w pełnym wymiarze wynikające z umowy o pracę. Jako obowiązkowe jest w takim przypadku tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli osoba wykonującą pracę na umowę zlecenie, wykonuję ją dla własnego pracodawcy wtedy ma obowiązek odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Jeśli osoba wykonującą pracę na umowę zlecenie, wykonuję ją dla własnego pracodawcy wtedy ma obowiązek odprowadzania składek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Dotyczy to również uczniów, studentów, emerytów oraz rencistów.

Wykonując zadania na podstawie umowy zlecenie masz również obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia w przypadku, gdy zleceniodawcą jest inny podmiot, ale prace te są wykonywane na rzecz Twojego pracodawcy.

Jakie obowiązują składki ubezpieczenia

W przypadku, jeśli nie przysługuje zleceniobiorcy ulga zwalniająca z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, wysokość kosztów pracodawcy pozostaje taka sama jak w przypadku umowy o pracę.

Jedyną różnicą jest fakt, że zleceniobiorca podczas pracy na umowę zlecenie nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie chorobowe.

Chcąc obliczyć szybko i sprawnie wysokość wszystkich składek ubezpieczenia oraz kwotę podatku skorzystaj z kalkulatora płac i wynagrodzeń jaki jest dostępny pod tym linkiem.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie obowiązuje tu czas wypowiedzenia. Każda ze stron zarówno zleceniodawca jak również zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę z każdym momencie.

Wypowiadając umowę zlecenia jako zleceniodawca powinieneś wypłacić wynagrodzenie wykonującemu czynności za wykonaną pracę podczas trwania umowy.

Dodatkowo, jeśli zleceniobiorca, wykonawca umowy poniósł koszty związane z prawidłowym wykonaniem zlecenia jako zleceniodawca masz obowiązek je zwrócić.

Wypowiadając umowę zlecenia jako zleceniodawca powinieneś wypłacić wynagrodzenie wykonującemu czynności za wykonaną pracę podczas trwania umowy

Podobnie jest w przypadku, gdy umowę zlecenie wypowiada zleceniobiorca. Powinien on naprawić szkody związane z zaprzestaniem wykonywania zlecenia. Wypowiedzenie umowy powinno następować tylko i wyłącznie w przypadku ważnych powodów.

Do tego typu sytuacji można zaliczyć np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba którejś ze stron czy brak wystarczających umiejętności do wykonywania zlecenia. Ważne jest by powód stanowił rzeczywistą przeszkodę w kontynuacji wykonywania zlecenia dla jednej ze stron.

Podsumowanie

Jak można zauważyć w określonych warunkach zleceniobiorca umowy zlecenia jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W pozostałych przypadkach pracodawca ma obowiązek płacenia składek. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na łatwość rozwiązania tego typu umowy co może działać na niekorzyść z obydwóch stron.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.5/5 (8 głosów)
KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l