Umowa o dzieło | Pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC

Umowa o dzieło oferuje zdecydowanie największe ulgi w kwestii składek na ubezpieczenia. Wykonując zlecenie na podstawie umowy o dzieło w określonych sytuacjach możesz skorzystać również z odliczenia nawet do 50% wartości całej kwoty w postaci zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu.

Pobierz wzór umowy o dzieło w formacie PDF oraz DOC

Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych i jest regulowana po przez kodeks cywilny. Najbezpieczniejszą formą zawierania tego typu umowy jest zawarcie jej na piśmie.

Informacje ogólne | Umowa o dzieło

Co prawda przepisy nie nakazują takiego postępowania, natomiast jest to najbezpieczniejsze wyjście, które zabezpiecza obydwie strony. Podstawą umowy o dzieło powinno być wykonanie określonego ukończonego działania w zamian za odpowiednią kwotę na jaką umawiają się strony.

W przeciwieństwie do umowy zlecenie, gdzie dana praca nie musi być ukończona, ważne by była wykonywana, w umowie taka praca powinna mieć swój koniec oraz oczekiwany efekt końcowy, dany rezultat. Dlatego też wykonując dzieło na podstawie umowy o dzieło jesteś w pełni odpowiedzialny za efekt końcowy oraz jesteś zobowiązany do napraw w ramach gwarancji w określonym czasie.

Ważne jest tu nie tylko nazwa umowy, ale przede wszystkim jakie są do wykonania zadania. Brana jest pod uwagę treść umowy i to ona jest najważniejsza do określenia rodzaju umowy, czy jest to umowa o dzieło czy zlecenie.

Sporządzając umowę w formie pisemnej masz możliwość uwzględnienia wszystkich szczegółów dotyczących części technicznej gotowego zadania. Tego jak ma wyglądać określone zadanie oraz kiedy i na jakich warunkach następuje płatność.

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna Foto:pxhere.com

Kwota zapłaty w tej umowie może być również rozłożona na kilka etapów. Płatności w takim przypadku następują po ukończeniu i odbiorze określonej wcześniej w umowie części całego przedsięwzięcia. Umowa również określa wtedy jaka część całości sumy powinna być wypłacona wykonawcy danego działania.

Co powinna zawierać umowa o dzieło

Prawidłowo sporządzona umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:

  • datę oraz miejsce zawarcia umowy o dzieło,
  • obydwie strony umowy,
  • opis zamawianego dzieła,
  • dokładny zakres współpracy,
  • kwotę oraz termin płatności na jaką jest zawarta umowa,
  • sposób w jaki nastąpi zapłata,
  • szczegółowe informacje na temat kto i jakie ponosi koszty (materiały itd.)
  • własnoręczne podpisy stron.

Tak sporządzona umowa, zawierająca powyższe elementy będzie stanowiła zabezpieczenie każdej ze stron.

Wysokość stawek opodatkowania

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym na podstawie umowy o dzieło masz możliwość odjęcia od całej kwoty umowy, tak zwany zryczałtowany koszt uzyskania przychodu. Po za pewnymi wyjątkami wysokość kosztu uzyskania przychodu wynosi 20%. Natomiast gdy wykonywane dzieło ma charakter działalności twórczej, zryczałtowany koszt uzyskania przychodu wynosi 50%.

Kwotę odpowiedniego (20% lub 50%) zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu odejmujemy od kwoty przychodu pomniejszonej o składki ubezpieczeniowe, jeśli one dotyczą.

Po odjęciu od całości przychodu kosztów uzyskania przychodu oraz składek ubezpieczeniowych, jeśli są wymagane, powstaje kwota do opodatkowania. Podatek dochodowy od umowy o dzieło wynosi 19%.

Składki na ubezpieczenia - kiedy należy płacić

Od umowy zleceniobiorca nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia socjalne, chorobowe lub zdrowotne. W przypadku zleceniodawcy również i on jest zwolniony z uiszczania opłat na składki ubezpieczeń socjalnych, wypadkowych jak również na fundusze pozaubezpieczeniowe.

Istnieje natomiast wyjątek, kiedy od umowy o dzieło mogą być naliczane składki ubezpieczeniowe. Dzieje się tak w przypadku, gdy zleceniodawcą umowy o dzieło jest własny pracodawca.

W takiej sytuacji obowiązują takie same zasady jak podczas umowy o pracę.

Masz obowiązek płacenia pełnych składek ubezpieczeniowych jeśli zleceniodawcą jest Twój pracodawca

W pozostałych przypadkach nie masz obowiązku odprowadzania składek ZUS. W związku z tym wykonując zlecenie na podstawie tej umowy, zleceniodawca nie ma obowiązku do udzielania urlopów oraz innych świadczeń socjalnych.

Wypowiedzenie umowy o dzieło

Umowę tą może wypowiedzieć każda ze stron przed ukończeniem całości dzieła.W takiej sytuacji strona wypowiadająca powinna zapłacić stronie wypowiadanej za szkody jakie poniesie z powody wypowiedzenia umowy.

W umowie tej podobnie jak w umowie zlecenie nie obowiązuje określony przez ustawodawcę okres wypowiedzenia. Natomiast strony mogą dojść do porozumienia i podczas sporządzania umowy o dzieło taki okres określić.

Ustalony w umowie okres wypowiedzenia dostosowany do określonej działalności pozwoli na zmniejszenie strat z powodu możliwych przestoi.

W umowie tej podobnie jak w umowie zlecenie nie obowiązuje określony przez ustawodawcę okres wypowiedzenia

Wynagrodzenie za ukończone dzieło zleceniodawca ma obowiązek zapłacić po oddaniu ukończonej określonej czynności, które zostało wykonane zgodnie z określonymi w umowie warunkami.

Podsumowanie

Umowa ta po za jednym przypadkiem, gdy zleceniobiorca wykonuje pracę dla pracodawcy, nie zobowiązuje do płacenia składek ubezpieczeniowych oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe. Istnieje tu pewna dowolność co do składek odprowadzanych do ZUS-u. Dodatkową ulgą jest również możliwość skorzystania z 50% zryczałtowanego kosztu uzyskania przychodu w sytuacjach, gdy wykonywane dzieło ma charakter działalności twórczej.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.6/5 (15 głosów)

KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l