Szczegółowe omówienie elementów świadectwa pracy | Pobierz PDF

Świadectwo pracy to dokument wydawany przez pracodawcę, zawierający określone informacje o przebiegu współpracy z pracownikiem. W poniższym artykule wyjaśniam dokładnie, jakie informacje musi zawierać świadectwo. Dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić zamieszczony wzór w formacie PDF i DOCX. Wytłumaczę Ci, zawiłości związane z wypełnianiem świadectwa pracy oraz szczegółowo omówię, jak wypełnić ten dokument.

Pobierz obowiązujący wzór świadectwa pracy w formacie [PDF] i [DOC]

Jako pracodawca, po ustaniu stosunku pracy lub wygaśnięciu umowy z pracownikiem, na podstawie Kodeksu pracy, masz obowiązek wystawić świadectwo pracy. Będąc pracodawcą, jedną kopię świadectwa pracy powinieneś pozostawić w aktach danego pracownika.

Najważniejsze informacje w świadectwie pracy

Najważniejsze informacje jakie musisz ująć w świadectwie pracy to:

  • jaki był okresu zatrudnienia,
  • jaki był rodzaj wykonywanej działalności,
  • jakie stanowisko w firmie zajmował pracownik,
  • w jaki sposób ustał stosunek pracy,
  • informacje dotyczące uprawnień co do ubezpieczenia społecznego,
  • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych.

A więc przejdźmy teraz do omówienia świadectwa. Na początek wpiszemy informacje kto, gdzie i kiedy. W lewym górnym rogu zmieść nazwę pracodawcy wraz z informacją siedziby, a także numerem REGON oraz PKD.

W prawym górnym rogu wpisz miejscowość oraz datę, kiedy sporządzasz świadectwo pracy.

Świadectwo pracy | Omówienie elementów


Treść świadectwa pracy

Teraz część główna formularza. W punkcie pierwszym wpisujemy takie dane jak imię i nazwisko Twojego pracownika oraz jego datę urodzenia. Pod tym zapisem umieszczamy informację o Tobie jako pracodawcy. Jak również kolejno okresy od kiedy do kiedy i w jakim wymiarze pracował Twój pracownik.

Praca tymczasowa

Przejdźmy więc do punktu drugiego. W tej części świadectwa pracy umieść informacje, jeśli Twój pracownik wykonywał pracę w innej firmie. Pamiętaj o podaniu nazwy tego pracodawcy oraz okresu w jakim pracował.

Rodzaj wykonywanych zajęć

W punkcie trzecim świadectwa wpisz na jaki stanowisku Twój pracownik wykonywał zadania. Możesz również wpisać jakie pełnił funkcje w Twojej firmie. Ważne jest, by opis ten jasno wskazywał czym się zajmował pracownik i jaki miał zakres obowiązków.

Ważne jest, by opis ten jasno wskazywał czym się zajmował pracownik

Ustanie stosunku pracy

W kolejnym punkcie świadectwa pracy wpisz w jakim trybie oraz na jakiej podstawie prawnej współpraca z Twoim pracownikiem ustała. Wskaż jeden z trybów w jakim została rozwiązana umowa. Tryby te są określone w art.23 §4 lub §5, w art.30 §1, w art.48 §2, w art. 68, w art. 201 §2 KP lub w przepisach odrębnych.

Jeśli Ty lub pracownik rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, to jako pracodawca, to Ty musisz wskazać stronę, która składa oświadczenie w tej sprawie. W przypadku, kiedy dzieje się to bez wypowiedzenia, wskaż art. 52, art. 53 lub art. 53 KP.

Jeśli rozwiązujesz z pracownikiem stosunek pracy za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, ale nie dotyczy to pracownika, wskaż art. 1 lub art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r., która mówi o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy.

Skrócony okres wypowiedzenia

Punkt piąty ma zastosowanie, jeśli okres wypowiedzenia został skrócony. W takim przypadku określ w nim, jaki okres wypowiedzenia zastosowałeś.

Urlopy i dni wolne

Informacje o wszystkich urlopach oraz dniach wolnych umieść w punkcie szóstym. W kolejnych podpunktach wpisz, czy pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy oraz urlop wypoczynkowy na żądanie. Określ również w jakim wymiarze. Pamiętaj, że ten punkt odnosi się tylko i wyłącznie do roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

Pobierz świadectwo w pdf, opis co musi zawierać Foto:pxhere.com

W kolejnym podpunkcie uzupełnij informacje dotyczące urlopu bezpłatnego. Ważne, abyś ujął w tej części świadectwa, zarówno czas trwania urlopu oraz to na jakiej podstawie prawnej go udzieliłeś. W podpunkcie trzecim świadectwa pracy uzupełnij informacje dotyczące urlopu ojcowskiego. Wpisz zarówno wymiar jak i z ilu części się on składał.

Podobnie sytuacja wygląda z urlopem rodzicielskim. Natomiast dodatkowo w tym przypadku wpisz, na jakiej podstawie prawnej Twoja firma udzieliła urlopu.

W podpunkcie piątym świadectwa pracy podobnie jak w przypadku urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego, musisz uzupełnić, tą część świadectwa o informacje podstawy prawnej, wymiarze, jak również w ilu częściach został udzielony urlop.

Urlop wychowawczy

W części świadectwa zawartej w punkcie szóstym, podpunkcie szóstym jest mowa o ochronie stosunku pracy w przypadku, gdy Twój pracownik był uprawniony do urlopu wychowawczego.

Zastosowanie ma tu art. 186 [8] § 1 pkt 2 KP. Podpunkt siódmy świadectwa uzupełnij o informacje, ile Twój pracownik wykorzystał urlopu na opiekę nad dzieckiem.

Ustawowo przysługuje pracownikowi 16 godzin lub 2 dni pracy w ciągu roku kalendarzowego na dziecko do 14 roku życia. Wpisz wymiar wykorzystanego czasu za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracowniczy.

Zwolnienie chorobowe

W podpunkcie ósmym świadectwa pracy, wpisz informacje o zwolnieniu chorobowym pracownika, za które otrzymał wynagrodzenie. Według art. 92 KP pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku, gdy choroba trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Jeśli wiek pracownika przekroczył 50 lat, wtedy całkowity łączny okres choroby nie może przekroczyć 14 dni w roku kalendarzowym.

Pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia w przypadku, gdy choroba trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego

Jeśli Twój pracownik uległ wypadkowi w drodze lub z pracy, albo uległ chorobie przypadającej w czasie ciąży w analogicznych okresach, to przysługuje mu prawo do 100% wynagrodzenia.

Natomiast w kolejnym podpunkcie, czyli nr. 9, powinieneś wpisać te dni co, do których pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia pomimo niezdolności do wykonywania obowiązków.

Praca w szczególnym charakterze lub warunkach

Podpunkt jedenasty powinieneś uzupełnić, jeśli Twój pracownik był zatrudniony przy wykonywaniu prac w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Dokładne informacje znajdziesz w Dz. U. poz. 43, z późniejszymi zmianami.

Wpisz również stanowiska, na których te prace były wykonywane. W podpunkcie dwunastym wpisz informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dodatkowego urlopu.

W tej części świadectwa pracy ujmij również inne uprawnienia i świadczenia, które będą miały wpływ na uprawnienia pracownicze u następnego pracodawcy. W podpunkcie trzynastym świadectwa wykaż okresy nieskładkowe, które są określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1270).

Zajęcia komornicze

Punkt siódmy świadectwa powinien zawierać informacje dotyczące zajęcia komorniczego. Uzupełnij tą część świadectwa o oznaczenie komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrącanych opłat. Ostatni punkt świadectwa pracy jest zarezerwowany na informacje dodatkowe, nie ujęte we wcześniejszych pozycjach.

Wpisz tu kwotę jaką Twoja firma ma obowiązek wypłacić pracownikowi, a nie wypłaciła do momentu ustania stosunku pracy. Na przykład z powodu braku środków finansowych. Twój pracownik może również żądać, abyś zamieścił w tym punkcie świadectwa pracy, informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Może również zażądać o wpisanie informacji do świadectwa o prawomocnym orzeczeniu wydanym przez Sąd pracy, dotyczącym przywrócenia pracownika do obowiązków. Jak również o przyznaniu mu odszkodowania. W przypadku wpisania tych informacji do świadectwa pamiętaj, aby podpisać się pod tą informacją wraz z datą wpisu.

Podsumowanie

Warto zauważyć, że nawet w przypadku, jeśli się pomyliłeś, masz możliwość poprawienia wpisanych danych. Dzieje się tak, gdy Twój były pracownik zgłosi się do Ciebie z prośbą o sprostowanie lub korektę niezgodnych informacji. Masz wtedy prawny obowiązek, aby ten błąd poprawić.

Dodatkowo, w zamieszczonym wzorze świadectwa w drugiej jego części, znajduje się dodatkowa informacja, w jaki sposób świadectwo wypełnić. Jak widzisz uzupełnienie zamieszczonego wzoru świadectwa pracy nie jest aż tak bardzo skomplikowane.

Źródło: Artykuł opracowany na podstawie informacji dostępnych na biznes.gov.pl


Zapisz się na Newsletter!

AutorUważasz artykuł za pomocny i wartościowy, dowiedziałeś się interesujących Cie oraz przydatnych informacji? Pomóż innym dotrzeć do wartościowej wiedzy, zostaw pod nim komentarz i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Dziękuję!

Oceń artykuł:

4.7/5 (26 głosów)

KrystianCześć! Jestem Krystian. Witaj na moim blogu! Od kilkunastu lat prowadzę własne firmy z dużym sukcesem. Postanowiłem więc podzielić się zdobytą praktyczną więdzą i pomóc rozkręcać biznes młodym i potrzebującym osobom prowadzącym własną działalność.
Więcej »

l